תקנון שימוש באתר

תצפית אינה מוכרת יחידות השתתפות בה ואין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר משקיעי תצפית נדל"ן. כל האמור הינו בכפוף לתקנון וכללי החברה, המפורטים באתר החברה ובמשרדיה. יודגש, כי אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה ו/או החזר קרן ו/או הבטחה להצטרפות להשקעה כלשהיא. העסקאות המוצגות באתר זה הינן דוגמה להשקעות עבר שהושלמו והמידע הכלול בהם הינו בהתאם להוראות הדין. תצפית אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר הקרן למשקיעים ו/או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות. בכל שליחת טופסי יצירת קשר והרשמה לתכנים כמו טלפון ודואר אלקטרוני באתר זה מהווים אישור לשליחת הודעות ועדכונים מקצועיים ופרסומיים מטעם קבוצת תצפית ושותפיה.

דילוג לתוכן