מדיניות פרטיות

 

מאחר ותצפית נדל"ן בע"מ היא חברה העוסקת בנדל"ן ו/ או על ידי חברות בת ושותפויות קשורות (להלן, ביחד: "תצפית") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שתצפית מפעילה ומנהלת: www.tazpit.co.il או/ ו-    tazpit.comו/ או כל אתר אחר שהוקם/יוקם ע"י תצפית נדל"ן בע"מ, לבדה או בשיתוף עם אחרים, שאין לו תקנון ספציפי (להלן: "האתר") החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר.

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי תצפית ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת תצפית במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם

בתנאי השימוש.

 

 1.    כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר

שמך, כתובתך וכיו"ב. מידע מסוג זה הינו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמא בעת רישום

לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין

היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות

שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט

ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד.

 

 1.    רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כגון

שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל ופרטים אישיים נוספים (להלן: "מידע אישי").
לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה.
ייתכן ותצפית תבקש ממך רק מידע אישי מסוים הנחוץ לשירות אליו נרשמת ובעת רישום לשירות

אחר תתבקש למסור מידע אישי נוסף (למשל בעת רישום למערכת המיועדת ללקוחות תצפית

בלבד).

 

 1.    מאגר המידע

במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע שמנהלת

תצפית בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מאגר המידע")

ולשימוש במידע על ידי תצפית, בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.

 

 1.    שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

4.1    תצפית עשויה לאסוף מידע על השירותים באתר שאתה משתמש בהם ועל אופן השימוש

שאתה עושה בהם והיא תשמור את המידע במאגריה.

4.2    אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך -

 •    שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצירת שירותים או תכנים חדשים

המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע

שישמש את תצפית לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

 •    התאמת המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 •    שליחת דואר אלקטרוני אליך כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים וכן מידע

שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על תצפית ובין אם מידע שתצפית תקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע

כאמור.

 •    יצירת קשר אתך במקרה הצורך. אנו עשויים גם לתעד את התקשורת אתך כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.
 •    משלוח הצעות שיווקיות מטעם תצפית ו/או מי מטעמה.
 •    תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי תצפית.
 •    כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר.

 

4.3    קבצי Cookies

קבצי Cookies  הינם קבצים קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב שלך

בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies  מאפשרים לאתר

לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies  עשויים להכיל מידע בדבר העדפות משתמש,

פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים

באמצעות קבצי Cookies  לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע

וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר.

אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות

בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר

קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים

שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו

באתר ותידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

 

 1.    דיוור ישיר

5.1    תצפית רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, לרבות מידע

בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר").

5.2    מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות במסגרת השימוש באתר זה,

או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.

5.3    על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנך זכאי לדרוש,

באמצעות פניה בכתב לתצפית, שהמידע המתייחס אליך, המשמש לדיוור ישיר, יימחק

ממאגר המידע. במקרה כאמור, תצפית תמחק רק את המידע המשמש לדיוור ישיר

ומחיקתו תהיה אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר; מידע הדרוש לתצפית לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו על ידך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של תצפית (אך לא ישמש לדיוור ישיר). תצפית אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך.

 

 1.    הזכות לעיין במידע

6.1    הנתונים שיאספו על ידי תצפית יישמרו במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי

אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה למחוק את

המידע השגוי או לתקנו. פניה כזו יש להפנות לתצפית באמצעות פקס. 073.7690966

 

 1.     מסירת מידע לצד שלישי

תצפית אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה

מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים:

7.1    קיבלנו את הסכמתך – אנו נשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים לאחר שקיבלנו את

הסכמתך לכך. לעניין זה ,"הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא.

7.2    אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לתצפית ולצד שלישי

המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול

פעילות התוכן הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר אתך.

7.3    יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך בפייסבוק (Facebook) בפעולות שתבצע באתר

באמצעות התקני פייסבוק – Share"" ו-Like"". אנו לא נמסור מידע אישי לפייסבוק אולם

עליך לדעת כי פייסבוק עשויה להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותה דרך

פרופיל הפייסבוק שלך. מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן

למצוא באתר פייסבוק: https://www.facebook.com/about/privacy. כן רשאית

תצפית לאפשר שיתוף כאמור באתרים חברתיים נוספים. ככל שנאפשר שיתוף ברשתות

חברתיות או אתרים נוספים, שיתוף כאמור יהיה יתבצע על ידי המשתמשים בהתאם

ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן רשתות או אתרים.

7.4    לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון

כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות

הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר

לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות

אותך.

7.5    מטעמים משפטיים:

 •    אם יתקבל בידי תצפית צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך

לצד שלישי.

 •    אם הדבר יידרש, לדעת תצפית, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה,

דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין תצפית.

 •    במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים

המוצעים על ידי תצפית או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות

הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה תצפית רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.

 •    בכל מקרה שתצפית תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך

או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו.

 •    בכל מקרה בו קיים היתר/חובה עפ"י דין למסור את הפרטים.

7.6    למען הסר ספק, מובהר כי מאגרי המידע משמשים את כל הגופים הכלולים בתצפית

למטרות המפורטות במסמך זה ובתקנון תנאי השימוש.

7.7    אם תצפית תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם

גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי - היא תהיה זכאית

להעביר לתאגיד החדש את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף

על ידה ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות

זו.

 

 1.    פרסומות של צדדים שלישיים

8.1    תצפית מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת

הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות

מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.

8.2     לצורך ניהול הפרסומות חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון

Cookies ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומות או בדפי

האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר

ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך

אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך.

השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של

אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות

אתרי האינטרנט שלהן.

 

 1.    איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

תצפית נעזרת בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר.

החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה

של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה

את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 

 1.    אבטחת מידע

תצפית מיישמת נהלים ומפעילה מערכות אבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים שלנו בפני

גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות תצפית להבטיח בטחון מוחלט

מפני חדירות למחשביה על ידי גורמים בלתי מורשים ותצפית אינה מתחייבת שהשירותים יהיו

חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה. תצפית לא תהיה

אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם

יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה של תצפית. בכל מקרה, תצפית לא תהיה אחראית

והמשתמש מוותר בזה על זכותו לפיצוי בגין כל נזק בין ממוני ובין שאינו ממוני וכל נזק עקיף או

תוצאתי.

 

 1.    שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות

שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

 

 1.    יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות בכתב באמצעות פקס למספר:

073.7690966